06 70 905 6426KAPCSOLAT
0item(s)

Az Ön bevásárlókosara üres.

Product was successfully added to your shopping cart.

Szabályzat

 1. Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a SofaPet Kft. (1173 Budapest, Pesti út 19.)
 2. A Játékos
  2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook adatlappal rendelkező személy, illetve személyesesen az áruházban részt vehet.
  2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.
 3. A játék mechanizmusa:
  3.1 A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Estiloandaluzbutor/) keresztül hirdeti meg.
  3.2. A nyereményjáték 2017. május 10-től 2017. május 31. napjáig tart.
  3.3. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik az Estilo Andaluz Butor Manufaktura Facebook oldalán a Játék lebonyolítására létrehozott postban feltett kérdésre a post alá írt hozzászólás (komment) formájában válaszol illetve kedveli magát a postot.
 4. A Játék időtartama
  A Játék kezdőnapja: 2017.május 11 . 08:00 óra
  A Játék zárónapja: 2017. május 31. 24:00 óra
 5. Sorsolás
  Jelen nyereményjátékban sorsolási időpont nincs, webes felületen illetve áruházunkban vásárlás esetén a nyeremény/ajándék átvehető illetve kérhető.
 6. Nyeremény
  6.1. A Szervező által meghirdetett ajándék mindenki számára elérhető, aki a meghirdetett termékek közül vásárol. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.
  6.2. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
  6.3. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi az Estilo Andaluz Butor Manufaktura hivatalos Facebook honlapján. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
 7. Moderálás
  A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.
 8. Adatkezelés
  8.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.
  8.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából (kiszállítási cím elírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
  8.3. A SofaPet Kft. (.1173 Budapest, Pesti út 19, továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön 8.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 8.5. pontban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 8.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.
  8.4. A Kezelt személyes adatok köre: Az Adatkezelő a 8.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat)
  8.5. Az adatkezelés célja: Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.
  8.6. Adatkezelő, adatfeldolgozó: Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a SofaPet Kft. (1173 Budapest, Pesti út 19.) végzi.
  8.7. Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig jogosult kezelni.
  8.8. Adatbiztonság: Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.
  8.9. Hozzájárulás visszavonása: Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (ertekesites@estiloandaluz.hu )
 9. Jogorvoslat
  Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelő nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásban.
 10. A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása
  10.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.
 11. Záró rendelkezések
  11.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.
  A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.